42 672 22 72 szkola.cross@gmail.com

Przebieg egzaminu teoretycznego

Egzaminy teoretyczne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego odbywają się od poniedziałku do piątku. Na egzamin osoba zdająca zgłasza się w poczekalni DOK we wcześniej ustalonym terminie. Musi mieć przy sobie dokument tożsamości umożliwiający identyfikację osoby. Egzaminy przeprowadzane są przy użyciu systemu informatycznego. Sala komputerowa wyposażona jest w 10 stanowisk. Każdy zdający zajmuje stanowisko z numerem odpowiadającym jego numerowi na liście (lista wywieszona jest na tablicy ogłoszeń obok sali). Po zajęciu stanowisk przez osoby zadające i sprawdzeniu tożsamości, egzaminator przedstawia zasady egzaminu, a następnie określa:

  • zakres, formę i czas trwania egzaminu,
  • kryteria oceny egzaminu,
  • sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek,
  • informacje o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora, pod groźba przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego.

Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części.

Sprawdzian z wiedzy podstawowej – 20 pytań, takie same dla wszystkich kategorii prawa jazdy. – Odpowiadamy TAK lub NIE
– Na przeczytanie treści mamy 20 sekund.
– Kolejne 15 sekund przeznaczonych jest na odpowiedź.

Wśród tych 20 pytań podział jest następujący:
– 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 3 punkty.
– 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 2 punkty.
– 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – 1 punkt. – 12 pytań z wiedzy specjalistycznej, odnoszących się do zagadnień związanych z poszczególnymi kategoriami prawa jazdy lub pozwoleniami

Możliwe są tu już 3 odpowiedzi (A, B, C), przy czym tylko jedna z odpowiedzi może być prawidłowa,
Czas na rozwiązanie jednego zadania – 50 sekund,

Wśród tych 12 zadań jest następujący podział.
– 6 pytań o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
– 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
– 2 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)
– prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź
– odpowiedzi należy udzielić w określonym czasie (po upływie czasu pojawi się następne pytanie)
– nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego pytania i zmiany odpowiedzi

Żeby zdać egzamin teoretyczny, trzeba uzbierać co najmniej 68 z 74 możliwych do zdobycia punktów
Nowa forma egzaminu teoretycznego dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy

Po egzaminie teoretycznym:
Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego to może ubiegać się o wyznaczenie kolejnego terminu. W tym celu kursant powinien udać się do Działu Obsługi Klienta, gdzie dokona opłaty egzaminacyjnej i ustali termin kolejnego egzaminu teoretycznego. Ponownie otrzyma zaświadczenie, na którym oznaczony będzie termin i godzina egzaminu. Jeżeli wynik egzaminu teoretycznego jest pozytywny, udaje się do Działu Obsługi Klienta, gdzie ustala termin egzaminu praktycznego i dokonuje opłaty za ten egzamin. Po dokonaniu tych czynności, Klient ponownie otrzymuje wydruk, na którym znajdą się informacje o terminie egzaminu a także o tym, do której grupy osób zdających został przydzielony.